Сдружение „Нов Поглед“ успешно завърши проекта си за Дневен център за хора с увреждания в Златица

През 2013 година, след възложена заявка от страна на Община Златица, експерти на сдружението преработиха и осъвремениха съществуващ проект за изграждане на дневен център за хора с увреждания.
Преработеният проект с множество архитектурни, технически и технологични изменения позволи на сдружението да кандидатства за европейско финансиране по мярка 322 от Програмата за развитие на селските райони. 
Общински съвет – Златица със свое решение №309 от 06.08.2013 г. учреди безвъзмездно право на строеж върху съществуващата сграда и имот в полза на Сдружение „Нов Поглед“ за период от 7 години.
Целта на проекта беше да се осигури безвъзмездно финансиране за реконструкцията и модернизацията на съществуващата от 60-те години на ХХ в. сграда, известна като бивши складове на „Гражданска защита“.
Същата е изоставена през 90-те години и в следствие на това базата беше в много лошо техническо състояние, което не позволяваше по-нататъшното й използване.
Сдружението спечели проекта и той беше финансиран от ДФ „Земеделие“ в края на 2014 година. Общата му стойност възлизаше на 957 542, 06 лева с ДДС. Разходите по него се разпределиха, както следва:
– 159 590 лева за внесен в Републиканския бюджет невъзстановим ДДС;
– 33 368 лева за извършени промени в техническите и архитектурни проекти;
– 607 642 лева за СМР по пълната реконструкция и модернизация на 518,07 м2 застроена площ на стара сграда, включващи: цялостна подмяна на покривна конструкция; подмяна на всички дограми; поставяне на външна изолация;  изграждане на рампи и външен асансьор; подмяна на електроинсталация; подмяна на водопроводна инсталация; подмяна на канализационна инсталация; доставка и монтаж на комбинирани слънчеви бойлери с голям обем; доставка и монтаж на конвекторни радиатори и климатици; полагане на настилки от теракота, гранитогрес и винил съобразно предназначението на отделните помещения; полагане на шпакловки и гипсокартони; боядисване на стени; информационни табели тип билборд; озеленяване на дворното пространство.
– 156 940 лева за доставка на съоръжения и оборудване, включващи: асансьор за хора с увреждания; обзавеждане; кухненски уреди; доставка на компютри, мултифункционални устройства, телевизор; доставка на специализирано оборудване – проходилки, инвалидни колички, велоергометър, бягаща пътека, кислороден концентратор, подопочистваща машина и други.
Сдружението, чрез избраната фирма-изпълнител „Техно Строй България“ ООД, изпълни в срок проекта. Реконструираната, модернизирана и оборудвана сграда на Дневния център за хора с увреждания беше готова към средата на 2015 година. Обектът има Разрешение за ползване от 26.06.2015 година. Веднага след завършването му проектът беше подложен на щателна проверка от ДФ „Земеделие“. Центърът беше открит на 16.09.2015 г. в присъствието на министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин.
В изпълнение на договореностите и след получаването на акта за въвеждане в експлоатация, Сдружението предостави безвъзмездно реконструираната и оборудвана сграда за нуждите на Община Златица.
Към настоящия момент Община Златица управлява сградата, имуществото и дейността на Дневния център за хора с увреждания. Центърът работи и обслужва 25 потребители на услуги – граждани на Златица.
Целият процес на изпълнение на проекта е документиран със снимков материал, част от който може да разгледате по-долу: