УСТАВ

НА

„НОВ ПОГЛЕД”

Приет на общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Нов поглед”,

 (Изменен и допълнен с решение на общо събрание от 10.01.2014 г.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

(2)    Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.

(4)    Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е „НОВ ПОГЛЕД”.

Наименованието на организацията се изписва на български език: Сдружение „НОВ ПОГЛЕД”. При превод на английски език наименованието се изписва: Association “NEW VIEWPOINT”.

(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъде посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

(3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието „клон” и населеното място, където е седалището на клона.

Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Чл. 3. Седалището и адресът на управлението на сдружението са: област Софийска, община Златица, гр. Златица, ул. „Софийско шосе”, бл. 18, ет. 1, ап. 8.

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в подпомагане развитието на гражданското общество на регионално ниво.

Чл. 6. Основни цели на сдружението са:

1. Да подпомага развитието на гражданското общество в населените места на регионално ниво.

2. Да съдейства за по-пълната информираност на населението относно националните и европейски политики за регионално развитие.

3. Да стимулира, подпомага и подкрепя млади хора за приобщаването им към гражданското общество.

4. Да подпомага, развива и подкрепя развитието на духовните ценности в гражданското общество.

5. Да създаде самочувствие и съзнание в гражданите, че са членове на законово и демократично общество, което отстоява правата си и съвестно изпълнява задълженията си.

6. Да подпомага хора с физически увреждания за намиране на подходяща работа в подходяща за тях работна среда.

7. Да стимулира, подкрепя и закриля непълнолетни, пълнолетни и възрастни хора с физически увреждания.

8. Да съдейства и организира инициативи за задоволяване на личните потребности и социалните нужди на хора с физически увреждания и възрастни хора със специални потребности.

Чл. 7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

1. Иницииране и участие като партньор или бенефициент в местни инициативни групи, подходящи програми и проекти на национално, европейско и друго ниво за изпълнение на целите на сдружението.

2. Ангажиране на експерти, юристи, консултанти, представители на други НПО, медии, лектори и други, работещи в сферата на рекламата, информацията, комуникациите, обучението и новите технологии.

3. Организиране на дискусии, семинари и обучения за млади хора, които да ги подпомогнат в развиването на умения, които да им послужат в присъединяването им към гражданското общество.

4. Организиране на семинари и обучения за членове на сдружението, които да ги подпомогнат в развиването и усъвършенстването на умения, които да служат за целите на сдружението.

5. Организиране на информационни кампании чрез презентации, филми, радио и телевизионни предавания, интернет, електронни и печатни медии и други способи за по-пълно информиране на гражданското общество.

6. Организиране на мероприятия вкл. Информационни – консултантски центрове за популяризиране на националните и европейски политики за регионално развитие.

7. Създаване на рекламни, презентационни, печатни, интернет, уеб – страници, аудио и аудио – визуални продукти в областта на културата, образованието, туризма, селското стопанство, екологията, регионалното развитие, местния бизнес, хуманитарните, социалните и обществените науки за изпълнение на целите на сдружението.

8. Насърчаване и подпомагане на инициативи и проекти на млади хора за активното им присъединяване към гражданското общество.

9. Чрез участие в различни доходоносни, разрешени от законите на страната, инициативи за набиране на средства, осъществяване на дейност за натрупване на средства и имущество, които да се използват за осъществяване целите на сдружението, провеждане на информационна и друга дейност за популяризиране целите и дейността на сдружението у нас и в чужбина. Сдружението провежда информационна дейност в чужбина. Сдружението сътрудничи в своята работа със сродни правителствени и неправителствени организации. Сдружението може да извършва и допълнителна стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната й дейност. Приходите, реализирани от допълнителната стопанска дейност, се използват за постигане на посочените в устава цели на сдружението.

10. Чрез съдействие при търсенето на работа в подходяща среда за хора с увреждания, съдействие за изготвяне на необходимите документи, създаване на база с данни, които да се предоставят на потенциални работодатели.

11. Чрез предоставяне на разнообразни услуги за непълнолетни, пълнолетни и възрастни хора с увреждания в обособени за това дневни центрове.

12. Чрез оказване на помощ, подкрепа и социални услуги, които да осигурят качествени условия и добри социални грижи за хора с увреждания.

13. Чрез мерки за премахване на изолацията на хората в неравностойно положение, с които да се подобри тяхното качество на живот.

14. Чрез активното включване на хора с увреждания в обществения живот за тяхното все по-пълноценно приобщаване към обществото.

15. Чрез разработване на проекти за кандидатстване и финансиране от национални, европейски и международни правителствени и неправителствени програми, фондове и прочее, за постигане на целите на сдружението, както и използване на други средства, с оглед спецификата на конкретната дейност и необходими и свързани с развитието и постигането на целите на Сдружението.

Чл. 8. За постигане на своите цели, Сдружението може да извършва следната допълнителна стопанска дейност:

1. предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи, свързани с целите на Сдружението, срещу определено заплащане;

2. изработване и разпространение на материали, които спомагат за постигане на целите на Сдружението, включително отпечатване и разпространение на печатни издания като учебници, помагала, книги и други;

3. организиране на платени обучения, курсове, семинари и др. форми, които подпомагат целите на Сдружението; графичен дизайн; текстообработка; интернет достъп; изграждане и поддръжка на Интернет мрежи; инсталиране, конфигуриране и поддържане на сървъри, работни станции и комуникационно оборудване; разработка и поддръжка на Интернет базирани решения;

II. ЧЛЕНСТВО

Чл. 9. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.

(2) Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

(3) Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Чл. 10. Всеки член на сдружението има право:

1. да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;

2. да бъде избиран в неговите органи на управление;

3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;

4. да бъде информиран за дейността на сдружението;

5. да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл. 11. Всеки член на сдружението е длъжен:

1. да внася ежемесечно членския си внос;

2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;

3. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет;

4. да изпълнява решенията на органите на управление на сдружението.

Чл. 12. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Чл. 13. Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и се произнася с решение. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Чл. 14. (1) Членството се прекратява:

1. с едностранно волеизявление до сдружението;

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3. с изключване;

4. с прекратяването на юридическото лице – член на сдружението;

5. при отпадане.

(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

(3) Отпадането на членство е налице, когато има системно не внасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

III. ИМУЩЕСТВО

Чл. 15. (1) Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

(2) При осъществяване на дейността си сдружението може да притежава права върху интелектуални продукти, реклама, телевизионно и радио разпространение на мероприятия, организирани от или с участието на сдружението.

Чл. 16. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Членския внос е в размер на 10 лв. (десет лева) и се заплаща всеки месец.

Срокът за внасянето на членския внос е до 10 (десето) число на месеца, следващ този, за който се отнася.

(2) По решение на Управителния съвет членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на Управителния съвет. В решението си Управителния съвет определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 (две трети) от членовете на Управителния съвет.

(3) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

(4) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3 се определя от Управителния съвет на сдружението.

(5) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лице и да сключва договори за спонсорство.

Чл. 17. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Управителния съвет може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство 2/3 (две трети) гласа от всички членове на Управителния съвет.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 18. Органите на сдружението са Общото събрание и Управителния съвет.

Чл. 19. В Общото събрание участват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

Чл. 20. (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

Чл. 21. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на сдружението;

2. преобразува и прекратява сдружението;

3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя възнагражденията им;

4. одобрява годишния финансов отчет, назначава и освобождава регистрирани одитори;

5. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

6. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;

7. приема бюджета на сдружението;

8. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

9. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;

10. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.

Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание. Първото общо събрание може да се проведе най-късно шест месеца след учредяване на сдружението.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.

(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителния съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

 (3) Свикването се извършва чрез:

  • покана, разпространена чрез интернет страницата на сдружението от електронен адрес http://www.novpogled.org
  • покана, изпратена по електронна поща
  • покана, изпратена с куриерска услуга до адрес по местоживеене
  • покана, поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки член безплатно.

Чл. 25. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Чл. 26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

Чл. 27. Всички членове имат право на един глас.

Чл. 28. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;

2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението;

3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

Чл. 29. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

(2) За решенията по чл. 21, т. 1 и т. 2 се изисква мнозинство 2/3 (две трети) от присъстващите.

Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.

Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Чл. 32. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителния съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 г. (пет години).

(3) Управителния съвет е в състав най-малко от 3 (трима) члена, които са членове на сдружението.

(4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице – член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

(5) Първият управителен съвет, определен в учредителния протокол е в състав най-малко от три члена, и е с мандат от три години.

(6) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридическите лица, членове на Съвета, трябва да:

1. имат постоянно местоживеене в страната;

2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;

3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател и Заместник – председател от членовете си.

(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.

(7) Управителният съвет приема организационно – управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.

(8) Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

(9) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.

(10) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.

(11) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.

(12) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

(13) Управителният съвет приема и други вътрешни актове.

(14) Управителният съвет приема и изключва членове.

(15) Управителният съвет взема решение за откриване и закриване на клонове.

(16) Управителният съвет взема решение за участие в други организации.

(17) Управителният съвет приема основните насоки и програми за дейността на сдружението.

(18) Управителният съвет взема решения относно дължимостта и размера на членския внос.

(19) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Чл. 35. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 34, ал. 8 – 9 от устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.

(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

1. съществена промяна на дейността на сдружението;

2. съществени организационни промени;

3. вземането на решение за създаване на клон.

Чл. 36. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Чл. 37. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл. 38. (1) Управителният съвет възлага управлението на сдружението на Председателя на Управителния съвет (УС). Председателят на УС може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за сдружението.

(2) Председателят на УС има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Председателят на УС няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.

(3) Председателят на Управителния съвет:

1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

2. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. сключва трудовите договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;

4. представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет;

5. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.

6. Председателят на Управителния съвет от името на сдружението сключва договор с Председателя на Управителния съвет, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

Чл. 39. (1) Членовете на Управителния съвет и Председателя на УС изпълняват своите задължения без възнаграждение.

(2) Общото събрание на членовете на сдружението с решение може да определи възнаграждение за работата на Управителния съвет и Председателя на УС. В това решение Общото събрание определя размера на възнаграждението, както и гаранционната вноска на членовете на Управителния съвет.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 40. Ежегодно до края на месец февруари Управителния съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

Чл. 41. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишния финансов отчет.

Чл. 42. (1) В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Чл. 43. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Чл. 44. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Чл. 45. Сдружението не разпределя печалба.

Чл. 46. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 47. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

VII. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 48. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя, с решение на Общото събрание взето заедно с решението за ликвидация, на сродна организация с близки цели или на общината по седалището на сдружението.

(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 49. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 50. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали на Общото събрание на учредителите на Сдружение с нестопанска цел „НОВ ПОГЛЕД”, състояло се на  в гр. Златица, в уверение на което същият е заверен от Председателя, Секретаря и преброителя на гласовете на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „НОВ ПОГЛЕД”.

            УЧРЕДИТЕЛИ:

  • ИВА НАДКОВА ГЕОРГИЕВА …………………………………………………..
  • АСЕН ЗГУРОВ ЗГУРОВСКИ …………………………………………………….
  • АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ ИЛИЕВ …………………………………………..
  • ЛЮБКА СОКОЛОВА КОСТАДИНОВА ……………………………………..
  • ИВАНКА ТОДОРОВА ГОСПОДИНОВА ……………………………………
  • КАТЕРИНА СТОЙЧЕВА ИЛИЕВА …………………………………………….